Teachers’ Message

Ms Hiew Li Sim
Ms Ho Shu Ying
Ms Lai Siew Lee
Ms Lau Pei Wen
Ms Liew Qian Hui
Ms Sin Yee Jiun
Ms Sun Li
Mdm Tang Sheng Ying
Ms Thye Tzy Huoy