Teachers’ Message

Ms Fang Xue Mei
Ms Hiew Li Sim
Ms Ho Shu Ying
Ms Lai Siew Lee
Ms Lau Pei Wen
Ms Liew Qian Hui
Ms Sin Yee Jiun
Ms Sun Li
Ms Thye Tzy Huoy